AC Ae's Sakyant & Takrut Gallery

SakYant Image Gallery

Click on the name to view image:

Yant Wan Pheng
Yant Kru
Yant Tat Norh Meu
Yant Har Tiow
Yant Nak Nang Kwak
Yant Nak Ler
Yant Nak Kar Lad
Yant Nak Sai Yak Kup
Yant Nak Wa Mai Kot
Yant Gao Yok
Yant Grao Petch
Yant Om Pet (Eight) Tit
Yant Kai Pet
Yant Nak Khun Pean Peng Roop
Yant Nak Toh Lor Hok
Yant Nak Ark Pit Sit
Yant Nak Ger Dong Sak Thong
Yant Nak Kar Long
Yant Nak Maha Chom Poo Song Tee Wit
Yant Moo Thongdaeng
Nak 108
Yantra Phet Thit
Yant Gao Yok Metta Naha Niyom Yant Kumanthep
Yant Nak Mo Put Tar Yak
Yant Nak Kat San Thor Luk Nee
Yant Phor Kar Sap
Yant Nak Gin Mai Rue Moot
Arkarat
Lersi
Phra Rahu
Hanuman
Phayanak
Roop Maan Gong
Ser
Chang
Jo Ra Khe
Pixiu
Chinjook
Phra Pidta
Phoenix
Yant Tat Kor
Yant Nak Tib Plak Sib
Yant Mae Dab
Nak Metta
Nak Luang Phor Sook
Sing
Yant Tao Lien
Tarkarp
Yant Bua
Yant Shun Rien Keow
EnhancementsTakrut Image Gallery

Click on the image name to view:

Tarkrut Yant Wan Pheng
Takrut Kop Chak Kar Wan
Palad Khik
Customised Takrut waist belt